Public
Authored by FlorenceSpooner

Nam duoc 3 dieu nay ban moi nen vay tin chap tieu dung ngan hang

Nắm được 3 điều này bạn mới nên vay tín chấp tiêu dùng ngân hàng


Khi Vay tin chap tieu dung ngan hang lai suat thap - Vay khong the chap sẽ có một số vấn đề khách hàng cần tìm hiểu rõ rồi mới nên vay. Những vấn đề này có thể là về lãi suất, thủ tục, hạn mức, thời hạn vay,… Tuy nhiền có 3 điều rất quan trọng mà khi hiểu được bạn mới nên quyết định vay. Vậy đó là gì, hãy cùng tìm hiểu.

Hiểu đúng về lãi suất cách tính nợ hàng tháng


Đừng vội vàng vay tín chấp khi chưa tìm hiểu kỹ

Thị trường tài chính cạnh tranh, do đó nhiều ngân đưa ra các mức lãi suất vay hấp dẫn để thu hút khách hàng. Tuy nhiên chỉ trong một thời gian nhất định, sau thời hạn ưu đãi lãi suất sẽ thả nổi. Vì vậy cần tìm hiểu kỹ xem thời gian ưu đãi là bao lâu, sau thời gian ưu đãi đó lãi suất sẽ được tính như thế nào. Bạn cũng nên hỏi trước nhân viên tư vấn về cách tính lãi của ngân hàng. Trong đó sẽ có hai hình thức tính lãi là tính theo dư nợ giảm dần và tính theo dư nợ ban đầu. Vì vậy đừng vội vàng vay khi chưa tìm hiểu kỹ, hãy suy nghĩ và tính toán một chút.

Chọn thời hạn vay tín chấp phù hợp nhất


Việc kéo dài thời gian nợ không phải là ý kiến tốt. Tuỳ vào thu nhập và số tiền muốn vay mà bạn sẽ lựa chọn thời hạn vay phù hợp nhất. Nhưng lời khuyên cho bạn là chỉ nên kéo dài thời hạn vay khi thu nhập thấp. Bởi vì khi đó sẽ giảm số tiền gốc hàng tháng phải trả khi Vay tín chấp 300 triệu hoặc bất kỳ hạn mức nào. Ví dụ vay 100 triệu đồng, hàng tháng trả 8,4 triệu đồng cả lãi. Nhưng với thu nhập không cao thì nên kéo dài thời hạn lên hai năm. Khi đó, mỗi tháng bạn chỉ phải trả khoản dư nợ gốc tầm 4,2 triệu đồng kèm với lãi.

 

Nên chọn thời hạn vay phù hợp nhất

Xem xét khả năng tài chính của mình trước khi vay


Điều thứ ba là cần kiểm tra kỹ ngân sách, tổng thu nhập mỗi tháng trước khi vay. Chỉ nên dành 30-40% tổng thu nhập để trả nợ, vì cuộc sống còn nhiều khoản phải chi tiêu nữa. Nếu không cân nhắc trước rất dễ đi vay nợ mới để trả nợ cũ, nợ sẽ chồng chất. Hơn nữa khi cân nhắc tài chính bạn cũng dễ chọn khoản Vay tin chap theo luong hay vay theo bảo hiểm nhân thọ cho phù hợp, nếu khoản vay chưa cần thiết thì có thể hoãn lại được. Ví dụ như bạn chưa cần dùng đến xe nhiều nhưng thấy bạn bè sở hữu xe cũng muốn mua. Khi đó bạn có thể suy nghĩ lại việc mua là chưa cần thiết.

Vậy là thông qua 3 điều trên hy vọng bạn sẽ có thể cân nhắc việc vay tín chấp tiêu dùng sao cho hợp lý. Đừng quên tìm hiểu thêm về những vấn đề quan trọng khác khi vay. Việc tìm hiểu này giúp bạn chủ động hơn rất nhiều.

Nam duoc 3 dieu nay ban moi nen vay tin chap tieu dung ngan hang 64 Bytes
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment